Záruka kvality – věřte chráněnému zeměpisnému označení

CHZOEU preferuje, podporuje a oficiálně oceňuje potravinářské výrobky, které jsou vyjádřením nějaké národní potravinářské tradice a odráží specifika výrobních technologií, receptur a regionality. Jde celkem o tři typy produktů chráněných na celoevropské úrovni označené „Zaručená tradiční specialita“, „Chráněné zeměpisné označení“ a „Chráněné označení původu.“ V rámci EU jsou držiteli těchto označení stovky potravinářských specialit (v ČR více než 30).

„Ať už produkt nese značku, označení původu nebo jakoukoliv jinou, zákazník by měl pod obalem najít produkt, který ho potěší nejen chuťově, ale po všech stránkách. Označení by měla v ideálním případě pomoci i výrobci s podporou prodeje či zvýšit povědomí o značce,“ informuje Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR a dodává: „Usilujeme o to, aby počet získaných označení pro potravinářské speciality u nás vzrůstal. Jsme si ale vědomi toho, že proces od podání žádosti až po získání označení je časově, ale i finančně náročný a z toho důvodu to mnohé potenciální výrobce odrazuje. Díky odborným seminářům a osobním jednáním se snažíme možným žadatelům být oporou a pomocnou rukou na všech frontách. V zájmu všech je, aby tradiční místní speciality byly zárukou pro všechny, nejen u nás, ale i ve světě.“

Co předchází získání označení?

CHZOMá-li být Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení nebo označení Zaručená tradiční specialita u zemědělského produktu, výrobku nebo potraviny zapsáno, musí být podána sdružením producentů nebo fyzickou či právnickou osobou žádost o zápis do seznamu vedeného Evropskou komisí. Žádost o zápis se podává na Ministerstvo zemědělství ČR (pokud se jedná o ZTS) nebo na Úřad průmyslového vlastnictví (pokud se jedná o CHOP nebo CHZO). Zde se žádost posuzuje, kompletuje a zasílá na Evropskou komisi (dále jen EK). Evropská komise vydá tuto žádost jako nařízení EK a zveřejní ji ve svém úředním věstníku a v databázi DOOR. Fyzické i právnické osoby všech členských států mají lhůtu několika měsíců k tomu, aby vznesly námitky proti navrhovanému zápisu. Pokud v dané lhůtě nejsou vzneseny žádné námitky, vydá Evropská komise nařízení o zápisu názvu do seznamu CHZO a CHOP nebo nařízení o zápisu názvu do seznamu ZTS.

Před uvedením výrobku s chráněným názvem na trh

Každý výrobce, který má v úmyslu začít produkovat ZTS, CHOP nebo CHZO je povinen předem uvědomit o této skutečnosti příslušné dozorové orgány členského státu. Pokud jde o potraviny živočišného původu, v České republice to znamená místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy/ Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy (KVS SVS / MěVS SVS). Před uvedením na trh provede KVS SVS / MěVS SVS na základě oznámení kontrolu za účelem ověření souladu výrobního procesu se specifikací. Náklady vynaložené na ověření souladu se specifikacemi je povinen uhradit provozovatel potravinářského podniku. Následné kontroly ověřování souladu se specifikací během uvádění výrobku na trh probíhají jednou ročně. Tyto následné kontroly se již nezpoplatňují. Účelem těchto kontrol je, aby výrobky označené jako ZTS, CHOP a CHZO skutečně splňovaly podmínky stanovené ve specifikaci a spotřebitel tak obdržel výrobek garantované kvality od všech výrobců výrobků označených jako ZTS, CHOP a CHZO.