pravidla soutěže na www. gastrovylety.cz

1. Pořadatelem soutěže je internetový portál www.gastrovylety.cz

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který souhlasí s níže uvedenými podmínkami, zodpoví všechny soutěžení otázky a odešle je prostřednictvím k tomuto určeného formuláře spolu se svými kontaktními údaji.

3. Při přihlášení se k účasti v soutěži je účastník povinen uvést svou skutečnou emailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu. Účastníci s neplatnou emailovou adresou jsou ze soutěže automaticky vyloučeni.

 

4a.(fotosoutěž o knihu maminko vyprávěj o vaření) O výhercích soutěže rozhodne hlasování čtenářů magazínu gastrovýlety. Porota složená z redaktorů a fotografů gastrovyletů si ponechává rozhodující právo v případě stejného počtu bodů čtenářského hlasování a možnost vyřazení fotografie ze soutěže v případě že nesplňuje zadání soutěže, či jakýmkoliv způsobem porušuje právní rámec České republiky.

4b. (soutěž o knížku o ZOO Liberec) O výhercích soutěže rozhodne porota složená z redaktorů a fotografů gastrovyletů.

4c. (soutěž o šátek Faramugo) O výhercích soutěže rozhodne porota složená z redaktorů a fotografů gastrovyletů.

Jakékoliv kontaktování redaktorů z důvodů zohledňování v soutěži znamená okamžité vyloučení ze soutěže. Výherci budou o výhře informování  nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení soutěže emailem zaslaným na adresu uvedenou účastníkem.

5. Výhry budou výhercům předány poštou  či emailem ( dle charakteru výhry) a to do 30 dnů od ukončení soutěže. Výhry, které nebudou doručeny a vrátí se zpět pořadateli, propadají ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za vady na výhře.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo soutěž ukončit bez náhrady. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Poskytnutí finanční náhrady namísto výher a právní vymáhání výher či právní vymáhání účasti v soutěži není možné.

7. Účastník soutěže uděluje odesláním soutěžního formuláře a svých kontaktních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem vyhodnocení soutěže a dalších marketingových činností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat formou emailu na info@gastrovylety.cz, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu zaniká registrace účastníka s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je účastník vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Účastník souhlasí se zveřejněním zaslaného obrazového materiálu na www.gastrovylety.cz , sociálních sítích magazínu, v tištěné podobě a partnerských webech. A s jeho zpracováním a užíváním redakcí www.gastrovylety.cz. Účastník soutěže zodpovídá za to že veškeré osoby na fotografiích souhlasily s pořízením a použitím fotografie.

8. Účastník vyjadřuje odesláním soutěžního formuláře a svých kontaktních údajů souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele(tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Účastník je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení na info@gastrovylety.cz. Odvoláním souhlasu zaniká registrace uživatele s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na případnou výhru.

9. Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na soutěží takového účastníka, který poruší tyto podmínky, a vyhrazuje si dále právo i na vyloučení účastníka bez udání důvodu.